1. SUSTATZAILEAREN IDENTIFIKAZIOA

Izena: BIKOnsulting, S. COOP. (Aurrerantzean, «Konpainia»).
IFZ: F-01521764
Helbidea: Kuartango Lab, 1. solairua, Zuhatzu Kuartango, 21-B 01430 Kuartango (Araba)
E-maila: info@bikonsulting.com

 

Sarreren salmenta konpainiaren helbide sozialean egin dela ulertzen da, eta sarrera erosteak baldintza orokor hauek onartzea dakar berekin (sarrera beste plataforma edo/eta ordainketa-pasabide baten bidez erosten bada aplikatu daitezkeen beste batzuk alde batera utzi gabe, baldin eta haren titulartasuna konpainia ez den beste erakunde batena bada, edota beste edozein bitarteko edo mekanismoren bidez).

 

2. BALDINTZA OROKORRAK ONARTZEA
Sarrera eskuratuz eta/edo edukiz, erabiltzaileak baldintza orokor hauek guztiak onartzen ditu.

 

3. ESPARRURAKO SARBIDEA

3.1. Esparrura sartu aurretik, sarrera edo bonua erakutsi beharko da, eta eskaneatu egingo da egiaztatzeko. Sarrera edo bonua trukatu ahal izango da unapulsera bidez, txartelarekin beste mekanismo, bitarteko edo sarbide-sistema bat erabiliz. Sarbide-sistema entregatzeko, beharrezkoa izango da, sarreraz gain, NANa (edo identifikazio-agiri baliokidea) erakustea. Pertsona bakoitzeko sarbide-sistema bakarra emango da. Mekanismo hori ez da inola ere emango erakundeko langileek erabiltzailearen eskumuturrean jarri gabe.

Jaialdirako sarbidea sarrera edo bonua irakurri eta/edo dagokion sarbide-sistema erakutsi ondoren baino ez da egingo.

Esparrura sartzeari begira, sarrerarekin edo sarbide-sistemarekin batera NANa (edo identifikazio-agiri baliokidea) ere erakutsi beharko da. Agiri hori, eskatzen bada, ekitaldiaren esparruan ere erakutsi beharko du antolatzaileak edo segurtasuneko langileek.

Sarrera, bonua eta/edo sarbide-sistema egoera ezin hobean eta inolako narriadurarik gabe gorde beharko da, esparrura sartzeari begira. Gainera, ekitaldiak irauten duen bitartean edozein unetan antzematen bada erabiltzaile batek ez duela sarrerarik, bonurik eta/edo sarbide-sistemarik, segurtasuneko langileek erabiltzaile horri eskatu ahal izango diote erabilitako sarbide-sistema egiaztatzeko, eta, hala egin ezean, edota sarbide-sistema baliozkoa eta/edo zuzena ez bada, esparrutik kanporatu ahal izango dute.

Sarbide-sistema pertsonala eta besterenezina da.

Hala badagokio, sarrera edo bonua dagokion sarbide-sistemarekin trukatzeko espazioei eta ordutegiei buruzko informazioa emango da, webgunearen, sare sozialen eta/edo ekitaldiari lotutako ohiko komunikabideen bidez.

Ezin izango da esparrura sartu 3: 00etatik aurrera edo ekitaldi zehatz bakoitzerako zehazten den ordutik aurrera. Behin ordu hori gaindituta, ez da sarbide berririk onartuko, eta edozein irteerak ez du itzulerarik onartuko adierazitako ordua baino beranduago egiten saiatzen bada.

3.2. Aurrekoaren kaltetan izan gabe, sarbide-sistemari lotutako edo ez lotutako cashless ordainketa-mekanismoren bat erabiltzen bada, sarbide- eta/edo ordainketa-sistema gorde egin beharko da, bai eta hari lotutako datu eta informazio guztiak ere, hala badagokio dagozkion zenbatekoak itzultzeko.

3.3. Sarrera-eskubidea gordea izanik, edozein erabiltzaileri barrutira sartzea galarazi eta ukatuko zaio, edo bertatik kanporatuko da, honako inguruabar hauetakoren bat gertatzen bada:

 • • Erabiltzaileak ez du sarbide-sistemarik.
  • Sarbide-sistema osatu gabe, zuzenduta, kaltetuta, hondatuta, hautsita edo faltsifikazio-zantzuekin dago.
  • Erabiltzaileak jarrera bortitza, gogaikarria edo publikoki gorrotoa, indarkeria edo diskriminazioa eragiten duena jaiotza, arraza, sexua, erlijioa, iritzia, desgaitasuna, sexu-orientazioa, genero-identitatea edo beste edozein baldintza edo inguruabar sozial eta/edo pertsonal dela-eta, eta, bereziki, modu oldarkorrean, bortitzean, gogaikarrian edo kanpoan istiluak eragiten dituen eramailea, objektu edo objektu gisa erabiltzen diren eta barnean, objektu gisa, objektu edo objektu gisa erabiltzen direnak.
  • Erabiltzaileak horditasunaren, intoxikazioaren (itxurazkoa edo potentziala) eta/edo drogak eta/edo substantzia estupefazienteak kontsumitu izanaren sintomak ditu.
  • Onarpen-eskubidea baliatzeak ez du esan nahi, inola ere, sarrera ukatuko denik arrazoi hauengatik: jaiotza, arraza, sexua, erlijioa, iritzia, desgaitasuna, sexu-orientazioa, genero-identitatea eta/edo beste edozein inguruabar edo egoera pertsonal edo sozial.
  • Erabiltzailearentzat berarentzat edo beste pertsona batzuentzat arriskuko edo arriskuko egoera bat sortuko dela pentsa badaiteke.
  • Edozein erabiltzaileri sarrera ukatu ahal izango zaio edo esparrutik bota ahal izango da, baldin eta antolakundeko langileen eta ekitaldiaren kontrol, zaintza eta segurtasunaren arduradunen oharrak betetzen ez badira.
  • Adingabeak sartzeari buruzko eskakizunak eta eskakizunak ez dira betetzen.

3.4Barrutiaren sarreran, publikoa legearen araberako erregistro baten mende egon daiteke eta/edo haren mende jarri. Ez dago baimenduta ekitaldiaren sarbide- eta segurtasun-kontrolaz arduratzen denak arriskutsutzat jo ditzakeen objektuak sartzea, ezta indarrean dagoen araudiak debekatzen dituenak ere.

Segurtasun arrazoiengatik, debekatuta egongo da esparrura motor-kaskoekin, maletekin, poltsekin edota motxila handiekin sartzea. Barrutira tamaina txikiagoko fardelekin sartu ahal izango da, hala nola poltsekin edo motxila txikiekin (aurreko paragrafoan adierazitakoarekin bat etorriz, barrutia aztertu eta erregistratu ahal izango da). Esparrura sartzea baimenduta ez duten beste objektu batzuk, zehazki, hauek dira: botilak, latak, laser-erakusleak, argazki- edo bideo-ekipo profesionalak, droneak eta/edo edozein motatako armak.

3.5. Ezingo da esparrura kanpoko elikagaiekin eta/edo edariekin sartu. Aurrekoa alde batera utzi gabe, erabiltzaileren batek osasun-arrazoiengatik edo antzeko arrazoiengatik behar bereziak baditu, aldez aurretik justifikatu egin beharko dio erakundeari, hark dagozkion argibideak eman diezazkion.

3.6Edateko ura erabiltzaileen eskura egongo da doan.

3.7. Nolanahi ere, erabiltzaileek pertsonalki erantzungo diete beren ekintzei, bai eta ekintza horien ondorioei ere.

 

4. SARRERAREN BALDINTZA OROKORRAK

Sarrera eskuratzeak honako baldintza hauek onartzea dakar:

4.1. Behin sarrera eskuratuta, gertaera bertan behera utziz gero bakarrik aldatuko edo itzuliko da haren zenbatekoa. Gainerako kasuetan, ez da itzulketarik onartuko (epekako salmenta barne).


Ezereztea gertatuz gero, eskuratzaileak itzulketa eskatu ahal izango du, gehienez ere 15 egun naturaleko epean, ezereztea jendaurrean jakinarazten den egunetik zenbatzen hasita, zehazten den moduan. Ondorio horietarako, deuseztatutzat joko da programaren erdia baino gehiago etetea, bai ekitaldia hasi aurretik, bai hasi ondoren.


Erakundeak ez du inola ere itzuliko sarrerak merkaturatzeko salmenta-kanalen bidez aplika daitekeen banaketa-kostua; izan ere, erakundea ez da, inola ere, zerbitzua salmenta-kanalaren bidez ematen duena, eta ez du zenbateko hori jasotzen.


Ez da sarreraren zenbatekoa itzuliko baldin eta gertaera bertan behera uzten bada baldintza klimatologiko txarrengatik, hondamendi naturalengatik, Espainiako aire-espazioaren itxieragatik edo beste ezinbesteko arrazoi batzuengatik edo antzekoengatik.

4.2. Erakundeak programa aldatzeko edo aldatzeko eskubidea izango du (bai programaren edukia, bai programaren ordena).

4.3. Erakundeak ez du bermatzen sarrera benetakoa denik, salmenta-puntu ofizialetan erosi ez bada. Jaialdiaren antolatzaileek ez dute inolako erantzukizunik hartuko sarrera galduz gero edo lapurtuz gero. Sarrera erabiltzaileak zaindu behar du ekitaldiaren egunera arte. Sarreraren onuradunak edo sarrera pertsonalizatzen duen pertsonak bere gain hartuko du sarrera bikoiztuta, fotokopiatuta eta/edo faltsututa aurkezten bada, eta horrek ekitaldira sartu ahal izateko ematen dizkion eskubide guztiak galduko ditu. Aurkezten den eta kodea baliozkotzen duen lehen sarrera baino ez da baliozkoa izango. Kode bera duen edozein sarrera, geroago aurkezten bada, erabat baliogabea izango da.

4.4. Ez dago baimenduta sarrerak birsaltzea.

4.5. Dagokion sarrera eta/edo sarbide-sistema edukitzeak ez dio eskubiderik ematen erabiltzaileari, edukitzaileari eta/edo hirugarrenei hura eta/edo haren edukia publizitate-, marketin- edo sustapen-helburuekin erabiltzeko (lehiaketak, opariak eta/edo zozketak barne).

Konpainiak sustatzen ez dituen ekitaldien kasuan, dagokion ekitaldiaren sustatzaileak/antolatzaileak ezarritako arauak beteko dira, eta hura izango da ekitaldiaren inguruko eskubide eta betebeharren titular bakarra.

 

 

5. ADINGABEAK:

5.1. 16 urtetik beherakoak ezingo dira esparrura sartu, salbu eta gurasoekin, tutoreekin edo legez ardura duten pertsonekin badoaz.

Adingabearen laguntzaileak edo laguntzaileek NAN eta familia-liburua edo adingabearekiko harremana egiaztatzen duen legezko agiria aurkeztu beharko dute esparrura sartzeari begira, bai eta esparruaren barruan eskatzen zaien edozein unetan ere, eta aldez aurretik honako inprimaki hau bete beharko dute: baimena.
Atzerritarren kasuan, beren jatorrizko herrialdeko agiriak aurkeztu beharko dituzte, aurrekoen baliokideak.
Laguntzailea ez bada adingabearen aita, ama, tutorea edo legezko arduraduna, aitak, amak, tutoreak edo legezko arduradunak sinatutako baimena aurkeztu beharko du, baita aitaren, amaren, tutorearen edo legezko arduradunaren NANaren fotokopia eta familia-liburua ere.
16 urtetik gorakoek eta 18 urtetik beherakoek dagokien baimena eskuratu ahal izango dute, gurasoek, tutoreek edo legezko arduradunek aldez aurretik harpidetuta, inprimaki honen arabera.

Barrutian dauden bitartean, gurasoak edo legezko tutoreak adingabeak egiten duen edozein ekintzaren erantzule izango dira, bai eta ekintza horien ondoriozko edozein ondorioen erantzule ere. Bestalde, aitak, amak edo legezko tutoreak deskargu-agiri bat sinatu beharko du, adingabearen ardura bere gain hartzeko, adingabea esparruaren barruan dagoen bitartean.5.2.Dagozkion dokumentuez gain, gurasoek edo legezko tutoreek, bai eta adingabeak ere, dagokion sarrera erosi beharko dute eta sarbide-sistema balioduna izan beharko dute.

Aurreko paragrafoetan adierazitakoari kalterik egin gabe, ekitaldi zehatz bakoitzerako zehazten den adina baino gazteagoak doan sartu ahal izango dira ekitaldi/esparrura.

5.3.Indarrean dagoen legediak berariaz debekatzen du 18 urtetik beherakoei alkohola eta tabakoa saltzea; beraz, adin horretatik beherakoei ezin izango zaie ez alkoholik ez tabakorik erosi. Adingabeak NANa eraman beharko du beti.

5.4. Aurreko betekizunak betetzen ez badira, esparrutik kanporatzeko arrazoia izango da, eta ez da eskubiderik izango sarrerak ordaindutako prezioa itzultzeko.

 

6. IRUDIA:

Ohorerako, norberaren eta familiaren intimitaterako eta norberaren irudirako eskubidearen babes zibilari buruzko maiatzaren 5eko 1/1982 Lege Organikoan xedatutakoaren ondorioetarako, jakinarazten dizugu esparrura sartzeak eta ekitaldira joateak berekin dakarrela zure irudia hartzeko, erreproduzitzeko, banatzeko eta argitaratzeko berariazko baimena eta baimena, baita sustapen-, publizitate- eta/edo merkataritza-helburuetarako ere, edozein bitartekoren bidez, bitarteko elektronikoak barne. Parte-hartzaileek beren irudiaren eskubideak lagatzen dituzte, ekitaldira joatearen ondorioz, ikus-entzunezko materialak edozein euskarritan (bitarteko elektronikoak barne) errealizatzeko eta edozein erreprodukzio teknikoren edo irudia eta soinua ustiatzeko sistemaren bidez erabili, ustiatu eta hedatzeko. Lagapen hori doan egiten da, denbora-mugarik gabe, ezta lurralde-mugarik gabe ere, sustatzailearen alde, eta ekitaldian baimendutako komunikabideen eta prentsaren alde.

 

7. ARGAZKIAK, FILMAZIOAK ETA GRABAZIOAK EGITEKO ASMOA:

Ekitaldiaren edukiari buruzko irudi- eta jabetza-eskubide intelektual eta industrial guztiak erreserbatuta daude, bai eta parte-hartzaileenak eta bertaratutakoenak ere.

Debekatuta dago esparruaren barruan edo/eta ekitaldiaren edukiaren barruan argazkiak ateratzea, filmazioak edota ikus-entzunezko grabazioak egitea, bertan parte hartzen dutenei eta bertaratutakoei, berariazko baimenik izan ezean.
Aurrekoari kalterik egin gabe, debekatuta dago esparruaren barruko eta/edo ekitaldiaren edukiaren edozein argazki, filmazio edo ikus-entzunezko grabazio ustiatzea, parte-hartzaileena eta bertaratuena barne.

 

8. JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

Sarrera osatzen duten eduki eta elementu guztiak, sarbide-sistema, bai eta aurrekoak entregatu aurreko edozein dokumentu eta/edo elementu ere, eskuratzeko beharrezkoak direnak eta/edo haiei lotutakoak (hau da, bai testuak eta bai hari lotutako elementu grafikoak – Diseinua, iturburu-kodea, markak, logoak, argazkiak, botoiak, kolore-konbinazioak, eta, oro har, sorkuntza intelektual berria osatzen duen edozein elementu –, bai eta horien aurkezpena, egitura, muntaketa, titulartasuna eta antolamendua ere, titulartasun esklusiboa dute. Aurreko horiek ezin izango dira ustiatu, erreproduzitu, banatu, aldatu, jendaurrean jakinarazi, laga edo eraldatu, salbu eta eskubideen titular horrek edo titularrek berariazko baimena ematen badute. Sarrera eta/edo sarbide-sistema eskuratzeak eta/edo edukitzeak ez die erabiltzaileei prerrogatibarik ematen, ezta inolako titulartasunik ere, bertan sartutako elementuei dagozkien jabetza intelektual edo industrialeko eskubideen gainean.